+32 (0)14 41 69 26

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 De Verkoper: Robert Janssen en Zoon nv, vennootschap geregistreerd onder nummer BE0416652018, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2300 Turnhout, Kastelein 73.

1.2 De Koopwaar: alle producten die Robert Janssen en Zoon nv te koop aanbiedt aan de kopers.
1.3 De Koper: elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling van koopwaar plaatst bij Robert Janssen en Zoon nv.

2. Toepassingsgebied

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de voorwaarden van de Koper, op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper.
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

3. Offertes en bestellingen

Enkel schriftelijke offertes binden de Verkoper. De geldigheidsduur ervan bedraagt 14 dagen tenzij anders overeengekomen. De prijzen in euro zullen bepaald worden op de dag van de levering.
Bestellingen worden pas definitief na schriftelijke bevestiging door de Verkoper en zijn onderworpen aan onderhavige voorwaarden.

Ingeval van annulering van een bestelling door de Koper zal de Verkoper recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 20% van de waarde van de bestelling.
Indien om welke reden ook de Verkoper de Koopwaar niet kan leveren, kan de Koper geen aanspraak maken op enige welkdanige vergoeding.
De Verkoper is vrijgesteld van zijn verplichting tot levering in alle gevallen van overmacht.

4. Bestellingen en termijnen

Tenzij anders overeengekomen zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts aangegeven bij wijze van inlichting. Een laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
De Koopwaar reist steeds op risico van de koper die deze in ontvangst neemt op zijn verantwoordelijkheid. Elke klacht met betrekking tot de niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken en/of de kwaliteit van de Koopwaar dient schriftelijk én gemotiveerd binnen de 3 dagen na ontvangst van de Koopwaar te worden ingediend. Na afloop van deze termijn zal geen enkele klacht nog in overweging genomen worden.

5. Elektronische facturatie

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn facturen en overzichten elektronisch aan de Koper over te maken.
Ingeval van onbeschikbaarheid of storing van de elektronisch facturatie-applicatie, behoudt de Verkoper zich het recht voor om facturen en afrekeningen in papieren versie aan de Koper over te maken.

In die omstandigheden vervangen de papieren facturen en afrekeningen de elektronische facturen en afrekeningen en volstaan ze op zich.

6. Prijzen en betaling

Behoudens andersluidend beding zijn de prijzen van de Verkoper nettoprijzen exclusief btw zonder korting.
Behoudens een bijzondere schriftelijke overeenkomst waarin uitdrukkelijk het tegendeel bedongen wordt, zijn alle facturen van de Verkoper betaalbaar zonder korting op zijn vennootschapszetel en dit uiterlijk op de vervaldatum van de factuur.

Zelfs indien er een betalingstermijn toegekend wordt aan een Koper krachtens een bijzondere schriftelijke overeenkomst zal de niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle onbetaalde facturen opeisbaar maken.
Ingeval van niet-betaling van facturen op de vervaldatum, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding vastgelegd op 15% van alle nog openstaande bedragen en dit met een minimum van 125 euro.

Alle onbetaalde facturen zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten opbrengen zoals voorzien in art. 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Elke klacht over de opmaak of de berekening van een factuur moet middels aangetekend schrijven binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum ingediend worden, bij gebreke waaraan de factuur geacht zal worden te zijn aanvaard door de Koper.

Ingeval van niet-naleving door de Koper van één van zijn contractuele verplichtingen, onder andere de tijdige betaling van de facturen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om elke maatregel te treffen, onder andere de opschorting van lopende leveringen en bestellingen en bij elk organisme van zijn keuze iedere vordering/alle vorderingen in te leiden die hem nuttig lijkt/lijken om betaling te bekomen van de sommen die hem verschuldigd blijven, en dit volledig te laste van de koper.

Afbeeldingen, teksten en prijzen op de website zijn niet contractueel en onder voorbehoud van mogelijke fouten.

7. Eigendomsvoorbehoudclausule

De Verkoper behoudt de volledige eigendom van de verkochte Koopwaar tot algehele betaling van de hoofdsom en bijhorigheden.
Geleverde Koopwaar blijft de volledige eigendom van de Verkoper en zal als in consignatie gegeven beschouwd worden tot algehele betaling van de Koopwaar door de Koper.
De Koper zal echter het risico dragen op schade die deze Koopwaar uit welke hoofde ook zou lijden of veroorzaken.

Tot de algehele betaling van de Koopwaar zal de Koper op geen enkele manier kunnen beschikken over de Koopwaar zonder het voorafgaand akkoord van de Verkoper.
De Koper verbindt zich ertoe om de Verkoper onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat een derde op de geleverde Koopwaar zou kunnen leggen.

8. Ontbinding

De Verkoper zal het verkoopcontract dat met de Koper werd afgesloten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst kunnen ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn ingeval van: (I) staking van betaling door de Koper, (II) faillissement van de Koper, (III) vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Koper, (IV) gerechtelijke reorganisatie, (V) procedure lastens de Koper in het kader van de Wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en (VI) beslag lastens de Koper.

9. Risico-overdracht

De risico’s van alle aard met inbegrip van gevallen van overmacht, toeval en de bewaring worden overgedragen aan de Koper zodra de Koopwaar de lokalen van de Verkoper verlaat.
De Koper verbindt er zich bijgevolg toe om bij een gerenommeerde maatschappij een verzekeringscontract af te sluiten waardoor de risico’s op verlies, diefstal of vernieling van de Koopwaar gedekt zijn. De Verkoper zal te allen tijde een ondertekende kopij van dat contract kunnen eisen.

10. Garanties en aansprakelijkheden

De garantie op de Koopwaar is diegene die gegeven wordt door de fabrikant(en) met uitsluiting van elke andere garantie. De Koper zal slechts een vordering tot vrijwaring kunnen instellen indien hij beschikt over een aankoopbewijs van de Koopwaar en indien de garantie die door de fabrikant aan de Verkoper verstrekt werd, nog steeds loopt.

De Verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval en ongeacht wat de schade is, steeds beperkt tot de prijs van de verkochte Koopwaar. De adviezen die door de Verkoper verstrekt worden, zijn zonder verbintenis en brengen geen aansprakelijkheid teweeg.

11. Terugname – herstellingen

Verkochte Koopwaar wordt enkel teruggenomen na evaluatie en goedkeuring van Robert Janssen en Zoon nv. Een retouraanvraag dient binnen de 3 dagen na levering door de Koper te worden ingediend. Terugnamen kunnen enkel gebeuren na voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper en zullen uitsluitend betrekking hebben op de Koopwaar in nieuwe staat, in zijn oorspronkelijke verpakking en in goede toestand.
Ze zal mogelijk het voorwerp uitmaken van een aftrek van minimum 20%. Speciaal op maat besteld Koopwaar kan niet worden geretourneerd.

De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van de Verkoper blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Herstellingen van de Koopwaar worden uitgevoerd aan de meest correcte prijs.
Om van de garantie te genieten in de omstandigheden gedefinieerd door de fabrikant, zal de garantiebon bij de defecte koopwaar gevoegd moeten worden. De kosten van de werkuren en de portkosten blijven in alle gevallen ten laste van de Koper.


12. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De door de Koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Robert Janssen en Zoon nv. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Robert Janssen en Zoon nv aangeboden Producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de Koper en Robert Janssen en Zoon nv. De contactgegevens van de Koper kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de Koper eveneens door Robert Janssen en Zoon nv gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en mits uitdrukkelijke toestemming overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.
In het kader van de contractuele relatie tussen de Koper en Robert Janssen en Zoon nv zullen de gegevens van de Koper uitsluitend verwerkt worden door Robert Janssen en Zoon nv en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. Robert Janssen en Zoon nv zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de Koper hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de Koper verkrijgen hiervoor.

Robert Janssen en Zoon nv zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

De Koper kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval Robert Janssen en Zoon nv het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.

13. Intellectuele eigendom

Alle grafische elementen, merken, tekeningen, modellen, logo’s en dergelijke, die op de Koopwaar, in handleidingen en gebruiksaanwijzingen voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van de fabrikanten of van de Verkoper. Ze worden niet overgedragen en komen niet in aanmerking voor gebruik, exploitatie, weergave, reproductie of aanpassing door de Koper of elke andere derde.

14. Overdracht

De Koper zal noch het verkoopcontract, noch enige rechten en plichten die in zijnen hoofde zijn ontstaan uit transacties met de Verkoper, zonder voorafgaand akkoord van de Verkoper mogen afstaan of overdragen. Elke afstand die gedaan wordt zonder dit voorafgaand akkoord zal van rechtswege nietig zijn.

15. Nietigheid

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van onderhavige voorwaarden, van een offerte, een bestelling of het verkoopcontract waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, nietig wordt verklaard, dan zal deze in de mate van het mogelijke worden vervangen door een rechtsgeldige, wettelijke en toepasselijke clausule die de oorspronkelijke bedoelingen het best weerspiegelt, terwijl de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, de offerte, de bestelling of het verkoopcontract waarop ze van toepassing zijn, van kracht blijven.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Robert Janssen en Zoon nv bevoegd.